1.Informacje o niniejszym powiadomieniu

 1. Niniejsza Informacja o ochronie prywatności ("Informacja") wyjaśnia, w jaki sposób my (zgodnie z definicją poniżej) jako “administrator danych1 gromadzimy, udostępniamy i wykorzystujemy („przetwarzanie” ) wszelkie informacje, które samodzielnie lub w połączeniu z innymi informacjami odnoszą się do użytkownika  („dane osobowe²” ), gdy użytkownik („użytkownik”) korzysta z naszych stron internetowych, które odwołują się do niniejszej Informacji (każda nazywana „stroną internetową”).
 2. Niniejsza Informacja określa również prawa przysługujące użytkownikowi w związku z przetwarzanymi przez nas jego danymi osobowymi oraz sposób korzystania z tych praw.
 3. AGC poważnie traktuje przestrzeganie swoich zobowiązań w zakresie ochrony prywatności. Dlatego opracowaliśmy niniejszą Informację, która opisuje standardy stosowane przez AGC w celu ochrony danych osobowych.
 4. Dla celów niniejszej Informacji, AGC Glass Europe SA z siedzibą pod adresem 4, avenue Jean Monnet, 1348 Louvain-la-Neuve, Belgia, zarejestrowana w Crossroads Bank of Enterprises (RPM) pod numerem 0413.638.187, z numerem VAT BE 0413.638.187 („AGC”, „my”, „nas” lub „nasz") występuje jako administrator danych w imieniu własnym lub w imieniu spółki z „AGC Group” zarządzającej daną stroną internetową w odniesieniu do danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem tejże strony internetowej. Jako administrator danych AGC jest odpowiada za to, by przetwarzanie danych osobowych było zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, a w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO).
 5. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą Informacją. W razie jakichkolwiek pytań lub uwag prosimy o kontakt pod adresem ISM Office via AGC.ISM.Office@agc.com.

1“Administrator Danych” oznacza AGC (zgodnie z definicją zawartą w niniejszym dokumencie) w zakresie, w jakim określamy cele i sposoby przetwarzania danych osobowych użytkownika.

²“Przetwarzanie” oznacza wszystko, co robimy z danymi osobowymi użytkownika, jak wyjaśniono w niniejszej Informacji o ochronie prywatności. Może ono obejmować takie działania, jak gromadzenie, rejestrowanie, organizowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, dostosowywanie lub zmienianie, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

³“Dane osobowe to informacje ” identyfikujące lub mogące zidentyfikować osobę fizyczną. AGC gromadzi, wykorzystuje i przetwarza dane osobowe użytkownika w celu świadczenia usług, dostarczania produktów lub informacji, którymi użytkownik jest zainteresowany.

4Grupa AGC obejmuje zarówno AGC Europe SA, AGC Glass Europe SA, jak i ich odpowiednie podmioty stowarzyszone zarejestrowane w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).


2. Jakie dane osobowe gromadzi AGC i dlaczego?

 1. Rodzaje danych osobowych gromadzonych przez nas na temat użytkowników oraz powody ich przetwarzania są następujące:
Powód gromadzenia danychTyp danych osobowychPodstawa prawna
Umożliwienia dostępu do funkcjonalności oferowanych przez daną stronę internetową, narzędzi do konfiguracji produktów szklanych dostosowanych do potrzeb użytkownika oraz w celu otrzymywania ofert i wycen.Imię, nazwisko, dane kontaktowe, w tym numer telefonu, adres e-mail, adres, stanowisko/funcja, preferowany język komunikacji.Zgoda
W celu okresowego informowania użytkownika o naszych produktach i usługach za pośrednictwem wiadomości e-mail lub innych rodzajów wiadomości (SMS, poczta głosowa, WhatsApp), w szczególności w ramach subskrypcji naszych powiadomień o nowościach.Imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, preferowany język komunikacji.Zgoda
W celu ulepszania naszych produktów i usług (sporządzanie statystyk, przeprowadzanie analiz rynkowych, przetwarzanie informacji zwrotnych o produktach )FiImię, nazwisko, adres e-mail, preferowany język komunikacji.Zgoda
W celu monitorowania i wizualizacji interakcji między użytkownikiem i nami w ramach korespondencji e-mailowej otrzymywanej od nas (przez Microsoft Dynamics), aby ulepszać jakość i dopasowanie naszej komunikacji do potrzeb użytkownikaAdres e-mail       
 
Prawnie uzasadniony interes (na żądanie dostępna ocean PUI)
W celach związanych z zarządzanie użytkownikami (zarządzanie kontem, odpowiadanie na pytania)Imię, nazwisko, adres e-mail, preferowany język komunikacji.Zgoda
Przetwarzanie wniosku użytkownika ubiegającego się u nas o pracęFirst name, last name, email, address, preferred communication         
Imię, nazwisko, adres e-mail, preferowany język komunikacji, dane z życiorysu (adres osobisty, informacje o karierze, dane osobowe udostępnione przez użytkownika).
Zgoda

    2. Pewne informacje gromadzimy również automatycznie z urządzenia użytkownika. Są to w szczególności następujące informacje: adres IP, typ urządzenia, unikalne numery identyfikacyjne urządzenia, typ przeglądarki, ogólna lokalizacja geograficzna (np. lokalizacja na poziomie kraju lub miasta) i inne informacje techniczne. Gromadzimy również informacje o sposobie interakcji między urządzeniem użytkownika i naszą stroną, w tym o odwiedzonych stronach i klikniętych linkach. Gromadzenie tych informacji umożliwia nam lepsze zrozumienie użytkowników, którzy odwiedzają naszą stronę, skąd pochodzą i jakie treści na naszej stronie są dla nich interesujące. Wykorzystujemy te informacje do naszych wewnętrznych celów analitycznych oraz w celu poprawy jakości i dopasowania naszej strony do potrzeb odwiedzających. Niektóre z tych informacji mogą być gromadzone przy użyciu plików cookie i podobnych technologii śledzenia, jak wyjaśniono poniżej w części „Pliki cookie” dostępnym w stopce naszych stron internetowych.   
    3. Od czasu do czasu firma otrzymuje dane osobowe użytkowników ze źródeł zewnętrznych. Dzieje się tak na targach handlowych, konferencjach branżowych, ze internetowych stron rekrutacyjnych, ale tylko wtedy, gdy sprawdziliśmy, że dane osoby trzecie albo mają zgodę użytkownika, albo prawo dopuszcza lub wymaga od nich przekazania nam danych osobowych danego użytkownika. Rodzaje danych osobowych gromadzonych przez nas od osób trzecich obejmują dane kontaktowe, rodzaj działalności itp. Dane osobowe od wspomnianych osób trzecich wykorzystujemy dla zachowania i zwiększania dokładności informacji posiadanych przez nas na temat użytkownika.   
    4. Ogólnie rzecz biorąc, dane osobowe, które uzyskujemy od użytkownika, będziemy wykorzystywać wyłącznie do celów opisanych w niniejszej Informacji lub do celów, które wyjaśnimy użytkownikowi w momencie gromadzenia jego danych osobowych. Możemy jednak wykorzystywać dane osobowe użytkownika do innych celów, które nie są niezgodne z celami, które przekazaliśmy użytkownikowi (np. cele archiwizacyjne w interesie publicznym, cele związane z badaniami naukowymi lub historycznymi lub cele statystyczne), jeśli dopuszczają to obowiązujące przepisy o ochronie danych:

 • Dla ulepszenia funkcjonalności oferowanych przez niniejszą stronę;
 • W przyszłości możemy gromadzić dane osobowe użytkownika w celu wzbogacenia ewidencji innych danych, które przechowujemy na temat naszych klientów, takich jak np. nasze systemy zarządzania relacjami z klientami lub nasze systemy SAP, w celu lepszego zaspokojenia potrzeb użytkownika lub lepszej obsługi użytkownika (np. lepszej realizacji jego zamówień);

3. Komu AGC udostępnia dane osobowe użytkowników?

 1.  Dane osobowe użytkownika udostępniamy następującym kategoriom odbiorców:
  • spółkom Grupy AGC w celach zgodnych z niniejszą Informacją. Podejmujemy środki ostrożności, aby umożliwić dostęp do danych osobowych wyłącznie tym pracownikom, którzy potrzebują ich w uzasadnionych celach służbowych wyłącznie z umownym zastrzeżeniem wykorzystywania danych osobowych w jakimkolwiek innym celu.
  • naszym zewnętrznym dostawcom, usługodawcom i partnerom, którzy świadczą na naszą rzecz usługi przetwarzania danych lub w inny sposób przetwarzają dane osobowe w celach opisanych w niniejszej Informacji lub o których użytkownik został powiadomiony w momencie gromadzenia przez nas jego danych osobowych. Może to obejmować ujawnianie danych zewnętrznym dostawcom i innym usługodawcom, z którymi współpracujemy w związku ze świadczonymi przez nich usługami, w tym w celu wspierania nas w takich obszarach, jak zarządzanie platformą IT lub usługi wsparcia, usługi w zakresie infrastruktury i aplikacji, marketing, analiza danych;
  • wszelkim właściwym organom ścigania, organom regulacyjnym, agencjom rządowym, sądom lub innym osobom trzecim, jeżeli uznamy, że ujawnienie jest konieczne (i) zgodnie z obowiązującym prawem lub przepisami, (ii) w celu wykonania, ustanowienia lub obrony naszych praw lub (iii) w celu ochrony żywotnych interesów użytkownika lub jakiejkolwiek innej osoby;
  • naszym audytorom, doradcom, przedstawicielom prawnym i podobnym specjalistom w związku z usługami doradczymi, które świadczą na naszą rzecz w uzasadnionych celach biznesowych i z umownym zastrzeżeniem wykorzystywania danych osobowych w jakimkolwiek innym celu;
  • potencjalnemu nabywcy (oraz jego współpracownikom i doradcom) w związku z proponowanym zakupem, fuzją lub przejęciem jakiejkolwiek części naszej spółki, pod warunkiem, że poinformujemy nabywcę, że musi wykorzystywać dane osobowe użytkownika wyłącznie do celów ujawnionych w niniejszej Informacji;
  • każdej innej osobie za uprzednią zgodą użytkownika na takie ujawnienie.

4. Jak chronimy prywatność użytkowników

 1. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z niniejszą Informacją z zachowaniem następujących zasad:
  • Uczciwość: Będziemy przetwarzać dane osobowe w sposób uczciwy. Oznacza to, że w sposób przejrzysty informujemy o tym, jak przetwarzamy dane osobowe i że przetwarzamy je zgodnie z obowiązującym prawem.
  • Ograniczenie celu: Będziemy przetwarzać dane osobowe w określonych celach zgodnych z prawem i nie będziemy ich przetwarzać w sposób sprzeczny z tymi celami.
  • Proporcjonalność: Będziemy przetwarzać dane osobowe w sposób proporcjonalny do celów, które przetwarzanie ma osiągnąć.
  • Dokładność danych: Podejmujemy odpowiednie środki dla zapewnienia, by przechowywane przez nas dane osobowe były dokładne, kompletne i, w razie potrzeby, aktualizowane. Jednakże użytkownik również odpowiada za to, by jego dane osobowe były możliwie jak najbardziej dokładne, kompletne i aktualne i ma obowiązek poinformować AGC o każdej zmianie lub błędzie.
  • Bezpieczeństwo danych: Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych, które gromadzimy na temat użytkownika i przetwarzamy. Stosowane przez nas środki mają na celu zapewnienie poziomu bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych użytkownika.
  • Podmioty przetwarzające dane: przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz AGC możemy powierzać osobom trzecim. Wymagamy, aby takie podmioty przetwarzające dane osobowe przetwarzały je i działały ściśle według naszych instrukcji oraz by podejmowały kroki w celu zapewnienia ochrony danych osobowych.
  • Międzynarodowe przekazywanie danych: Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane i przetwarzane w krajach innych niż kraj zamieszkania użytkownika. W krajach tych mogą obowiązywać przepisy o ochronie danych, które różnią się od przepisów obowiązujących w kraju użytkownika (a w niektórych przypadkach mogą nie zapewniać takiej samej ochrony). W szczególności nasze serwery znajdują się w Europejskim Obszarze Gospodarczym, a spółki z naszej grupy oraz zewnętrzni dostawcy usług i partnerzy działają na całym świecie, w tym w Federacji Rosyjskiej, Japonii, Stanach Zjednoczonych itp. Oznacza to, że gdy gromadzimy dane osobowe użytkownika, możemy je przetwarzać w dowolnym z tych krajów. Podjęliśmy jednak odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapewnić ochronę danych osobowych użytkownika zgodnie z niniejszą Informacją. Obejmują one wdrożenie wewnątrzgrupowej umowy o przekazywaniu danych („Wewnątrzgrupowa umowa parasolowa o przekazywaniu danych”) opartej na standardowych klauzulach umownych Komisji Europejskiej dotyczących przekazywania danych osobowych między spółkami należącymi do naszej grupy, które wymagają od wszystkich spółek należących do grupy, by zadbały o to, by dane osobowe z EOG były przetwarzane zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi ochrony danych. Na żądanie możemy udostępnić naszą wewnątrzgrupową umowę parasolową o przekazywaniu danych. Wdrożyliśmy podobne odpowiednie zabezpieczenia u naszych zewnętrznych usługodawców i partnerów.
  • Przechowywanie danych: Przechowujemy dane osobowe, które pozyskujemy od użytkownika, jeśli jest to uzasadnione przez względy biznesowe (na przykład w celu świadczenia użytkownikowi żądanej usługi lub w celu spełnienia obowiązujących wymogów prawnych, podatkowych lub księgowych). W braku uzasadnionej biznesowej potrzeby dla przetwarzania danych osobowych użytkownika, jego dane usuniemy lub zanonimizujemy, a jeśli nie będzie to możliwe (na przykład jeżeli dane osobowe użytkownika były przechowywane w archiwach kopii zapasowych), będziemy bezpiecznie przechowywać dane osobowe użytkownika i wyłączymy je z dalszego przetwarzania dopóki nie będzie możliwe ich usunięcie.

5. Prawa użytkownika do ochrony danych

 1. Użytkownikowi przysługują następujące prawa do ochrony danych:
  • Jeśli użytkownik chce uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, poprawić je, zaktualizować lub zażądać ich usunięcia, może to zrobić w dowolnym momencie, kontaktując się z nami przy użyciu następujących danych kontaktowych ISM Office AGC.ISM.Office@agc.com lub kontaktując się z osobą kontaktową AGC.
  • Ponadto w pewnych okolicznościach użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych, poprosić nas o ograniczenie przetwarzania jego Danych Osobowych lub zażądać przeniesienia jego Danych Osobowych. Ponownie, użytkownik może skorzystać z tych praw, kontaktując się z nami przy użyciu następujących danych kontaktowych ISM Office AGC.ISM.Office@agc.com lub kontaktując się z osobą kontaktową AGC
  • Jeśli zgromadziliśmy i przetwarzamy dane osobowe użytkownika za jego zgodą, może on wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy przed jej wycofaniem, ani na przetwarzanie danych osobowych użytkownika w oparciu o zgodne z prawem podstawy przetwarzania inne niż zgoda.
  • Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania od nas wiadomości marketingowych. Użytkownik może skorzystać z tego prawa, klikając łącze „anuluj subskrypcję” lub „zrezygnuj” w wysyłanych przez nas marketingowych wiadomościach e-mail. Aby zrezygnować z innych form marketingu (takich jak marketing pocztowy lub telemarketing), należy skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych powyżej.
  • Jeśli użytkownik ma skargę lub obawy dotyczące sposobu przetwarzania przez nas jego danych osobowych, dołożymy wszelkich starań, aby odnieść się do takich obaw. Jeśli użytkownik uważa, że nie zajęliśmy się jego skargą lub obawą w wystarczającym stopniu, ma prawo złożyć skargę do organu ochrony danych w związku z gromadzeniem i wykorzystywaniem przez nas jego danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym organem ochrony danych (dane kontaktowe organów ochrony danych w Europejskim Obszarze Gospodarczym są dostępne tutaj.)
 2. Odpowiadamy na wszystkie wnioski otrzymane od osób fizycznych, które chcą skorzystać ze swoich praw do ochrony danych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

6. Odsyłanie do innych stron internetowych

 1. Strona internetowa może zawierać hiperłącza do stron należących do osób trzecich i przez nie obsługiwanych. Strony te mają własne polityki prywatności i zachęcamy do zapoznania się z nimi. Będą one regulować wykorzystanie danych osobowych przekazanych przez użytkownika podczas odwiedzania tych stron. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za praktyki w zakresie ochrony prywatności stosowane przez takie strony internetowe osób trzecich, a użytkownik korzysta z nich na własne ryzyko.
 2. Na naszych stronach internetowych wyświetlamy również przyciski mediów społecznościowych. Po kliknięciu któregokolwiek z tych przycisków dane osobowe użytkownika mogą zostać przesłane do tych firm, które mogą również ustawić pliki cookie lub inne technologie śledzenia w przeglądarce użytkownika. Polityka prywatności i warunki użytkowania każdej z tych firm regulują gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych użytkownika po kliknięciu ich przycisków na naszych stronach internetowych.
 3. Przed zainstalowaniem plików cookie stron trzecich lub umożliwieniem użytkownikowi przejścia do strony internetowej strony trzeciej, poprosimy użytkownika o wyrażenie na to zgody. Jeśli zgoda nie została udzielona, pliki cookie nie zostaną zainstalowane, a przejście do stron internetowych osób trzecich nastąpi dopiero po wyświetleniu wyskakującego okienka z powiadomieniem o opuszczeniu przestrzeni AGC i pytaniem, czy użytkownik chce kontynuować.

7. Powiadomienie dla rodziców i opiekunów

 1. Nasza strona internetowa jest przeznaczona dla użytkowników, którzy ukończyli 18 lat lub osiągnęli pełnoletniość w jurysdykcji miejsca zamieszkania. AGC nie pozyskuje świadomie informacji ani nie sprzedaje produktów lub usług dzieciom. Jeśli użytkownik nie spełnia wymogów wiekowych określonych powyżej, prosimy o niewprowadzanie swoich Danych Osobowych na niniejszej stronie internetowej.     
   

8. Aktualizacje niniejszego powiadomienia

 1. Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą Informację w odpowiedzi na zmiany prawne, techniczne lub biznesowe. Gdy zaktualizujemy naszą Informację, podejmiemy odpowiednie środki w celu poinformowania użytkownika, zgodnie ze znaczeniem wprowadzanych przez nas zmian. Uzyskamy zgodę użytkownika na wszelkie istotne zmiany w Informacji, jeśli będzie to wymagane przez obowiązujące przepisy o ochronie danych. Datę ostatniej aktualizacji niniejszej Informacji o ochronie prywatności można znaleźć, sprawdzając datę „ostatniej aktualizacji”, wyświetlaną w górnej części niniejszej Informacji.