I. IDENTYFIKACJĘ AGC GLASS EUROPE

Est to witryna internetowa spólki prawa belgijskiego AGC Glass Europe (zwanej dalej AGC). Adres pocztowy: Avenue Jean Monnet 4, B-1348 Louvain-La-Neuve.

telefon: +32 (0)2 409 30 00,
e-mail: communications@agc.com

II. OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA

Dostep i korzystanie ze strony AGC Glass Europe jest mozliwe pod warunkiem podporzadkowania sie warunkom podanymi ponizej oraz obowiazujacym przepisom.

A. DOSTEP DO WITRYNY

AGC Glass Europe usiluje, w miare mozliwosci, utrzymac przez 7 dni w tygodniu calodobowy dostep do swych sluzb. Niemniej AGC Glass Europe moze wstrzymac dostep do witryny, glównie z powodu konserwacji, uaktualnienia danych i innych przyczyn, w tym technicznych.

B. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

AGC Glass Europe w zadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialnosci za powstale przeszkody w uzytkowaniu witryny internetowej, ani za konsekwencje jakie móglby z tego powodu poniesc uzytkownik. AGC Glass Europe nie gwarantuje, ze wszystkie podane informacje sa scisle i aktualne.

AGC Glass Europe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie szkody tymczasowe lub trwale, jakie moga byc zadane zbiorom danych lub sprzetowi informatycznemu uzytkownika po uzyskaniu dostepu do witryny, podczas przegladania stron tej witryny, podczas transmisji plików i programów informatycznych. W szczególnosci AGC Glass Europe nie odpowiada za ewentualne przeslanie wirusów za posrednictwem jego witryny.

AGC Glass Europe nie odpowiada za przestepcze wykorzystanie jego witryny internetowej. Odmawia ponoszenia odpowiedzialnosci za wejscie do jego systemów informatycznych i za wykradanie danych mogace stad wyniknac. AGC Glass Europe wprowadza tymczasem niezbedne zabezpieczenia w celu uniemozliwienia prowadzenia dzialan przestepczych.

C. WLASNOSC INTELEKTUALNA

Konstrukcja, uklad witryny, jak równiez calosc elementów zawartych na niej, sa chronione prawem, z korzyscia dla AGC Glass Europe, przez (i) prawo autorskie i ustawy pochodne. Ochrona obejmuje równiez (ii) programy informatyczne i (iii) bazy danych. Uzytkownik zobowiazuje sie do nielamania uprawnien AGC Glass Europe.

Nazwy produktów lub firm znajdujace sie na tym portalu, moga byc zastrzezone przez poszczególnych wlascicieli. Uzytkownik nie jest uprawniony do ich modyfikowania, kopiowania, rozprowadzania, przekazywania, rozpowszechniania, reprezentowania, reprodukowania, publikowania, scedowania licencji, transferowania lub sprzedazy wszelkich informacji, programów, produktów lub uslug pozyskanych z tej witryny, ani do tworzenia dziel pochodnych z wymienionych elementów bez uprzedniej zgody wydanej na pismie przez spólke AGC Glass Europe.

D. ODNOSNIKI DO INNYCH WITRYN

Za obszary internetowe poza przestrzenia portalu AGC Glass Europe, do których uzytkownik moze byc odeslany za pomoca powiazan hypertekstowych, calkowita odpowiedzialnosc ponosza wlasciciele tych obszarów.

AGC Glass Europe nie jest w stanie prowadzic ciaglej kontroli tych witryn, nie moze tez ponosic zadnej odpowiedzialnosci za ich zawartosc. Zamieszczenie linków do innych stron nie oznacza, ze AGC Glass Europe akceptuje to, co sie na nich znajduje. AGC Glass Europe uchyla sie od wszelkiej odpowiedzialnosci dotyczacej zarówno sprzetu, jak i wszelkiego rodzaju danych zawartych lub rozpowszechnianych na tych obszarach, w tym od odpowiedzialnosci za przetwarzanie przez te witryny danych osobowych.

III. Polityka Prywatności

1. Polityka Prywatności

1.1 Polityka Prywatności (dalej "Polityka") wyjaśnia, w jaki sposób (AGC: podać nazwę jednostki) zbiera, udostępnia i wykorzystuje wszelkie informacje odnoszące się do Państwa (dalej jako "Dane Osobowe"), odrębnie lub w połączeniu z innymi informacjami, przy okazji korzystania przez Państwa (dalej jako „Państwo” lub „Wy”) z naszej witryny internetowej www.agc-yourglass.com (dalej jako "Witryna Internetowa").

1.2 Polityka określa również prawa przysługujące Państwu w związku z przetwarzaniem przez nas Waszych Danych Osobowych i sposób, w jaki mogą Państwo wykonywać te prawa.

1.3 AGC bardzo poważnie traktuje zgodność z wymaganiami w dziedzinie ochrony prywatności. Z tego właśnie względu opracowaliśmy niniejszą Politykę, która opisuje normy stosowane przez AGC w celu zapewnienia ochrony Danych Osobowych.

1.4 Dla potrzeb niniejszej Polityki, AGC Glass Europe SA z siedzibą w Avenue Jean Monnet 4, 1348 Louvain-la-Neuve, Belgia wpisany/a do rejestru [Crossroads Bank of Enterprises pod numerem 0413.638.187, numer NIP BE 0413.638.187 (dalej jako "[AGC]", "nas", "my", lub "nasz") pełni funkcję administratora danych w odniesieniu do Danych Osobowych gromadzonych za pośrednictwem Witryny Internetowej. Jako administrator danych, AGC ma obowiązek zapewnić zgodność przetwarzania Danych Osobowych z przepisami obowiązującymi w dziedzinie ochrony danych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO).

1.5 Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości mogą Państwo skontaktować się z naszym Działem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji pod adresem ISM.Office@agc.com.

2. Jakie Dane Osobowe zbiera AGC i w jakim celu to robi?

2.1 Poniższa tabela wymienia zbierane przez nas Dane Osobowe i cele ich przetwarzania:

2.2 ​Możemy również automatycznie pobierać pewne informacje z Państwa urządzenia końcowego. Informacje pobierane automatycznie mogą obejmować w szczególności Państwa adres IP, rodzaj urządzenia końcowego, niepowtarzalny numer identyfikacyjny urządzenia, rodzaj Państwa przeglądarki, niepowtarzalny numer identyfikacyjny Państwa przeglądarki, lokalizację geograficzną na poziomie ogólnym (tzn. kraju lub miasta) oraz inne informacje techniczne. Możemy również gromadzić informacje na temat interakcji między Państwa urządzeniem końcowym a naszą Witryną Internetową, w tym informacje o wykorzystywanych przez Państwa stronach i łączach.

2.3 Zbieranie powyższych danych pozwala nam lepiej zrozumieć, kim są użytkownicy naszej Witryny Internetowej, skąd pochodzą i które z informacji zamieszczanych na naszych stronach są dla nich interesujące. Dane te służą nam do wewnętrznych analiz, podnoszenia jakości i dostosowywania naszej Witryny Internetowej do potrzeb użytkowników.

2.4 Niektóre z tych informacji mogą być gromadzone w oparciu o pliki cookie lub podobne technologie, opisane dokładniej w punkcie https://www.agc-yourglass.com/pl-PL/nota-prawna#cookie-policy

2.5 Od czasu do czasu, możemy otrzymywać Państwa Dane Osobowe od podmiotów zewnętrznych. Robimy to jednak wyłącznie po sprawdzeniu, że podmioty te uzyskały Państwa zgodę bądź też mają możliwość lub obowiązek ujawnienia nam waszych Danych Osobowych na innej uzasadnionej podstawie przewidzianej prawem.

2.6 Ogólnie rzecz biorąc, Dane osobowe zebrane od użytkownika będą wykorzystywane wyłącznie do celów opisanych w niniejszych Zasadach lub do celów, które zostaną wyjaśnione użytkownikowi w momencie zbierania Danych osobowych. Firma może jednak również wykorzystywać Dane osobowe użytkownika do innych celów, które nie są niezgodne z celami, które zostały ujawnione użytkownikowi (takich jak cele archiwizacyjne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne), jeśli i w przypadku, gdy jest to dozwolone przez obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych, takie jak np:

 • W celu poprawy funkcjonalności oferowanych przez niniejszą Witrynę;
 • W przyszłości możemy gromadzić Państwa dane osobowe w celu wzbogacenia innych rejestrów danych, które posiadamy na temat naszych klientów, takich jak np. nasze systemy zarządzania relacjami z klientami lub nasze systemy SAP, w celu lepszego zaspokojenia Państwa potrzeb lub w celu lepszej obsługi Państwa (np. lepszej realizacji Państwa zamówień);
 • I tak dalej.

3. Komu AGC może udostępniać Państwa Dane Osobowe?

3.1 ​Państwa Dane Osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom odbiorców:

3.1.1 spółkom należącym do naszej Grupy do celów zgodnych z niniejszą Polityką. Podejmujemy przy tym stosowne środki ostrożności, udostępniając Państwa dane jedynie tym członkom personelu, którzy mają uzasadnioną biznesową potrzebę ich otrzymania i którzy w drodze umowy zobowiązali się do niewykorzystywania otrzymanych danych w żadnym innym celu.

3.1.2 naszym stronom trzecim: sprzedawcom, dostawcom usług, partnerom, przetwarzającym Dane Osobowe na nasze zlecenie i do innych celów, które opisaliśmy w niniejszej Polityce lub przedstawiliśmy w chwili pobierania Państwa Danych Osobowych. Może to obejmować ujawnianie informacji naszym zewnętrznym sprzedawcom i innym usługodawcom w związku z usługami, jakie dla nas świadczą, w tym usługami wsparcia w dziedzinie zarządzania lub wspierania zarządzania platformą informatyczną, utrzymania i rozwijania infrastruktury i oprogramowania, marketingu, analizy danych;

3.1.3 wszystkim właściwym organom ścigania, organom regulacyjnym, agencjom rządowym, sądom lub innym stronom trzecim, jeżeli według naszego uznania ujawnienie jest konieczne (i) na mocy obowiązujących przepisów ustawowych lub wykonawczych, (ii) dla potrzeb wykonania, ustalenia lub obrony naszych praw, oraz (iii) ochrony żywotnych interesów Państwa lub jakiejkolwiek innej osoby;

3.1.4 naszym audytorom, doradcom, przedstawicielom prawnym oraz innym osobom pełniącym podobne zadania w związku z usługami doradczymi, jakie osoby te świadczą na naszą rzecz, do uzasadnionych celów biznesowych i po zobowiązaniu ich w drodze umowy do niewykorzystywania Danych Osobowych do jakichkolwiek innych celów;

3.1​​​​​​​.5 potencjalnemu nabywcy (oraz jego agentom i doradcom) w związku z proponowanym nabyciem, fuzją lub przejęciem jakiejkolwiek części naszej firmy, po poinformowaniu nabywcy o zakazie wykorzystywania Państwa Danych Osobowych do celów innych niż przewidziane w niniejszej Polityce;

3.1​​​​​​​.6 wszelkim innym osobom po uzyskaniu wcześniejszej zgody Państwa na ujawnienie danych.

4. Jak chronimy Państwa prywatność

4.1 ​Zgodnie z niniejszą Polityką, przetwarzanie Danych Osobowych Państwa będzie odbywać się na następujących zasadach:

4.1.1 Uczciwość: Dane Osobowe będziemy przetwarzać w sposób uczciwy. Oznacza to, iż w sposób przejrzysty informujemy o sposobie przetwarzania przez nas Danych Osobowych oraz przetwarzamy je w sposób pełni zgodny z obowiązującymi przepisami.

4.1.2 Ograniczenie celów przetwarzania: przetwarzanie przez nas Danych Osobowych będzie odbywać się jedynie dla wyraźnie wskazanych i zgodnych z prawem celów, w związku z czym nie będziemy ich przetwarzać w sposób, który byłby niezgodny z tymi celami.

4.1.3 Proporcjonalność: Będziemy przetwarzać Dane Osobowe proporcjonalnie do celu, jaki przetworzenie ma pozwolić osiągnąć.

4.1.4 Poprawność danych: Podejmujemy niezbędne środki dla zapewnienia, że zbierane przez nas Dane Osobowe są poprawne, kompletne oraz uaktualniane w razie potrzeby. Niemniej jednak, do Państwa także należy upewnianie się, iż wasze Dane Osobowe są nadal najbardziej jak to możliwe poprawne, kompletne i aktualne, w drodze informowania AGC o wszelkich zmianach lub błędach.

4.1.5 Bezpieczeństwo danych: Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Państwa Danych Osobowych podczas ich zbierania i przetwarzania. Środki te zostały dobrane w sposób zapewniający odpowiedni poziom ochrony przed zagrożeniami związanymi z przetwarzaniem Państwa Danych Osobowych.

4.1.6 Podmioty przetwarzające dane: Możemy zlecić podmiotom zewnętrznym przetwarzanie Danych Osobowych dla potrzeb i w imieniu AGC. Wymagamy od tych podmiotów, aby przetwarzały dane i postępowały ściśle według naszych instrukcji i podjęły kroki zapewniające utrzymanie właściwej ochrony Danych Osobowych.

4.1.7 Międzynarodowe przekazywanie danych: Państwa Dane Osobowe mogą być przekazywane do krajów innych niż kraj, w którym Państwo mieszkają lub mają swoją siedzibę, a także przetwarzane w tych krajach. Przepisy na temat ochrony danych osobowych obowiązujące w tych krajach mogą odbiegać od przepisów Państwa kraju ojczystego [(oraz, w pewnych przypadkach, mogą nie zapewniać takiej samej ochrony)].

4.1.8 W każdej chwili mogą Państwo uzyskać dostęp do swoich Danych Osobowych, skorygować i zaktualizować te dane lub zażądać ich usunięcia, kontaktując się z naszym Działem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji pod adresem ISM.Office@agc.com lub z Państwa osobą kontaktową w AGC.

5. Twoje prawa do ochrony danych

5.1. Przysługują Państwu następujące prawa do ochrony danych:

5.1.1 Ponadto, w pewnych okolicznościach mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu waszych Danych Osobowych i zażądać od nas ograniczenia ich przetwarzania lub przeniesienia tych danych. W celu wykonania tych praw muszą Państwo skontaktować się z naszym Działem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji pod adresem ISM.Office@agc.com lub z Państwa osobą kontaktową w AGC.

5.1.2 Ponadto, w pewnych okolicznościach, użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu jego Danych osobowych, poprosić nas o ograniczenie przetwarzania jego Danych osobowych lub zażądać przeniesienia jego Danych osobowych. Ponownie, możesz skorzystać z tych praw kontaktując się z nami za pomocą następujących danych kontaktowych Biuro ISM.Office@eu.agc.com lub kontaktując się z osobą kontaktową AGC

5.1.3 W każdej chwili mogą Państwo cofnąć zgodę na zbieranie i przetwarzanie waszych Danych Osobowych, której udzielili nam Państwo wcześniej. Cofnięcie Państwa zgody nie będzie mieć wpływu na zgodność z prawem operacji przetwarzania danych, jakie przeprowadziliśmy przed jej cofnięciem, ani na dalsze przetwarzanie waszych Danych Osobowych w razie istnienia ważnej podstawy prawnej przetwarzania innej niż Państwa zgoda.

5.1.4 Mogą Państwa w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych, jakie do Państwa wysyłamy. Aby skorzystać z tego prawa, należy kliknąć łącze “anuluj subskrypcję” lub “zrezygnuj” w wysłanych przez nas e-mailowych wiadomości marketingowych. Jeżeli chcą Państwo zrezygnować z innych form komunikacji marketingowej (jak marketing pocztowy lub telemarketing), prosimy o skontaktowanie się z nami przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych wyżej.

5.1.5 Podejmiemy starania, by jak najlepiej odpowiadać na ewentualne skargi czy wątpliwości Państwa odnośnie przetwarzania waszych Danych Osobowych. Jeżeli jednak nasza odpowiedź będzie w Państwa odczuciu niewystarczająca, mogą Państwo wnieść skargę w sprawie zbierania i przetwarzania przez nas waszych Danych Osobowych do właściwego organu ochrony danych. W celu uzyskania szerszych informacji należy skontaktować się z właściwym krajowym organem do spraw ochrony danych osobowych. (Dane kontaktowe organów do spraw ochrony danych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii oraz wybranych krajów pozaeuropejskich (z uwzględnieniem Stanów Zjednoczonych i Kanady) są dostępne tutaj.)

5.2 Odpowiadamy na wszystkie wnioski, które otrzymujemy od osób, które chcą skorzystać z przysługujących im praw do ochrony danych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

​​​​​​​6. Łącza do innych stron internetowych

​6.1 Nasza Witryna Internetowa może zawierać hiperłącza do stron internetowych należących do podmiotów zewnętrznych lub zarządzanych przez podmioty zewnętrzne. Na stronach tych obowiązują odrębne polityki prywatności, z którymi radzimy się Państwu zapoznać. Określają one zasady wykorzystywania Danych Osobowych dostarczanych przez Państwa podczas odwiedzania tych stron.

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności odszkodowawczej, za politykę prywatności zewnętrznych stron internetowych, w związku z czym korzystają z nich Państwo na własne ryzyko.

7. Aktualizacja Polityki

7.1 Niniejsza Polityka może wymagać okresowej aktualizacji ze względu na zmiany prawne, techniczne lub potrzeby biznesowe. W razie aktualizacji Polityki podejmiemy niezbędne kroki w celu poinformowania Państwa o wprowadzonych zmianach odpowiednio do ich zakresu i konsekwencji. W sytuacji, kiedy wymagają tego przepisy o ochronie danych, będziemy ponadto prosić Państwa o wyrażenie zgody na wszystkie istotne zmiany Polityki. ​Informację na temat daty ostatniej aktualizacji Polityki znajdą Państwo w punkcie „Ostatnia aktualizacja” w początkowej części Polityki.

IV. Polityka Plików Cookie

1. Polityka Plików Cookie

1.1 Polityka Plików Cookie (dalej jako "Polityka") opisuje sposób wykorzystywania przez AGC i spółki należące do Grupy (dalej łącznie jako “AGC”, "my", "nas" oraz "nasze") plików cookie i innych podobnych technologii w celu rozpoznawania użytkowników odwiedzających naszą witrynę internetową pod adresem www.agc-yourglass.com (dalej jako "Witryna Internetowa"). Polityka wyjaśnia, czym są te technologie, jak ich używamy i określa prawa użytkowników do ich kontrolowania.

1.2 Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości mogą Państwo skontaktować się z naszym działem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji pod adresem ISM.Office@agc.com.

2. Czym są pliki cookie?

2.1 Pliki cookie (ciasteczka) to małe pliki tekstowe umieszczane na komputerze lub urządzeniu przenośnym użytkownika podczas odwiedzin na stronie internetowej. Pliki cookie są powszechnie stosowane przez właścicieli witryn internetowych dla umożliwienia lub poprawy działania witryny i zbierania informacji statystycznych.

2.2 Pliki cookie mają różnorodne zastosowania: pozwalają usprawniać poruszanie się między różnymi stronami internetowymi, zapamiętywać preferencje użytkownika i ogólnie poprawiać doświadczenie użytkownika. Pomagają one również dostosować wyświetlane reklamy do zainteresowań osób odwiedzających witrynę.

2.3 Pliki cookie umieszczane w komputerze użytkownika przez właściciela witryny internetowej (w tym przypadku AGC) są nazywane” własnymi plikami cookie”. Oprócz nich istnieją także pliki cookie nazywane “plikami cookie stron trzecich" zapisywane przez podmioty inne, niż właściciel witryny. Umożliwiają one korzystanie z usług i funkcjonalności oferowanych przez podmioty zewnętrzne w danej witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem (jak reklamy, treści interaktywne czy analizy). Podmioty zewnętrzne stosujące „pliki cookie stron trzecich” są w stanie rozpoznawać komputer użytkownika podczas odwiedzania danej witryny internetowej, a także niektórych innych witryn.

3. Jak długo aktywne są pliki cookie?

3.1 Poliki cookie mogą pozostać w komputerze lub urządzeniu przenośnym użytkownika przez różny okres czasu. Niektóre z nich to tzw. „cookie sesyjne”, aktywne tylko w trakcie korzystania z przeglądarki i usuwane automatycznie z komputera użytkownika z chwilą zamknięcia przeglądarki lub wyjścia z aplikacji. Drugi rodzaj to „stałe” pliki cookie, pozostające na komputerze użytkownika po zamknięciu wyświetlarki czy aplikacji, które mogą być wykorzystywane przez strony internetowe lub aplikacje do rozpoznawania komputera użytkownika podczas późniejszego korzystania z przeglądarki czy aplikacji. Informacje na temat czasu aktywności plików cookie stosowanych w naszej Witrynie Internetowej znajdą Państwo w poniższej tabeli.

4. Kiedy wykorzystujemy pliki cookie?

4.1 Podczas odwiedzania przez Państwa naszej Witryny Internetowej możemy umieścić na waszym komputerze następujące pliki cookie:

  5. Co z innymi technologiami śledzenia, takimi jak sygnały nawigacyjne?

  5.1 Pliki cookie nie są jedynym sposobem rozpoznawania lub śledzenia osób odwiedzających stronę internetową. Od czasu do czasu możemy korzystać z innych, podobnych technologii, takich jak sygnalizatory web (czasami nazywane "pikselami śledzącymi" lub "czystymi gifami"). Są to niewielkie pliki graficzne, które zawierają unikalny identyfikator umożliwiający nam rozpoznanie, kiedy ktoś odwiedził naszą stronę internetową lub otworzył wysłaną przez nas wiadomość e-mail. Umożliwia nam to na przykład monitorowanie wzorców ruchu użytkowników z jednej strony naszej Witryny do drugiej, dostarczanie lub komunikowanie się z plikami cookie, zrozumienie, czy użytkownik trafił do naszej Witryny z reklamy online wyświetlanej na stronie internetowej innej firmy, poprawę wydajności witryny oraz pomiar skuteczności kampanii e-mail marketingowych. W wielu przypadkach te technologie są uzależnione od plików cookie, aby działać prawidłowo, a zatem odrzucenie plików cookie zakłóci ich funkcjonowanie.

  6. Co z reklamą ukierunkowaną?

  6.1 Strony trzecie mogą obsługiwać pliki cookie na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym w celu obsługi reklam za pośrednictwem naszej Witryny. Firmy te mogą wykorzystywać informacje o Twoich wizytach na tej i innych stronach internetowych w celu dostarczania odpowiednich reklam dotyczących towarów i usług, którymi możesz być zainteresowany. Mogą one również wykorzystywać technologię, która jest używana do pomiaru skuteczności reklam. Może to być osiągnięte przez nich za pomocą plików cookie lub sygnalizatorów sieci web do zbierania informacji o Twoich wizytach w tej i innych witrynach w celu zapewnienia odpowiednich reklam towarów i usług, które mogą Cię zainteresować. Informacje zebrane w tym procesie nie umożliwiają nam ani im zidentyfikowania Twojego imienia, danych kontaktowych lub innych danych osobowych, chyba że zdecydujesz się je podać.

  7. Jak mogę kontrolować pliki cookie?

  7.1 Użytkownik ma prawo do decydowania o akceptacji lub odrzuceniu plików cookie. Możesz skorzystać ze swoich preferencji dotyczących plików cookie, klikając odpowiednie linki rezygnacji w zakładce "ustawienia prywatności" pojawiającej się na Twoim ekranie. Preferencje dotyczące rezygnacji są ważne przez 30 dni. Po tym okresie użytkownik ma możliwość zmiany swojej decyzji.

  7.2 Użytkownik może ustawić lub zmienić opcje sterujące przeglądarki internetowej, aby akceptować lub odrzucać pliki cookie. Jeśli zdecydujesz się odrzucić pliki cookie, możesz nadal korzystać z naszej strony internetowej, chociaż dostęp do niektórych funkcji i obszarów naszej strony internetowej może być ograniczony. Ponieważ środki, za pomocą których można odrzucić pliki cookie poprzez kontrolę przeglądarki internetowej różnią się w zależności od przeglądarki, należy odwiedzić menu pomocy przeglądarki, aby uzyskać więcej informacji.

  7.3 Ponadto, większość sieci reklamowych oferuje możliwość rezygnacji z reklam ukierunkowanych. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, należy odwiedzić strony http://www.aboutads.info/choices/ lub http://www.youronlinechoices.com.

  8. Pliki cookie, które były wysyłane w przeszłości

  8.1 Jeśli wyłączyli Państwo jeden lub więcej plików cookie, zawsze możemy korzystać z informacji zebranych przez te pliki przed dezaktywacją. Przestajemy jednak zbierać informacje za pośrednictwem wyłączonego pliku cookie.

  9. Więcej informacji na temat plików cookie

  9.1 Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, w tym wyjaśnienie, w jaki sposób pliki cookie są umieszczane na urządzeniu użytkownika lub jak nimi zarządzać i usuwać je, odwiedź stronę http://www.allaboutcookies.org.

  10. Aktualizacje niniejszej Polityki

  10.1 Możemy od czasu do czasu aktualizować niniejszą Politykę w odpowiedzi na zmiany prawne, techniczne lub biznesowe. Gdy będziemy aktualizować naszą Politykę, podejmiemy odpowiednie środki w celu poinformowania Cię o tym, stosownie do znaczenia wprowadzanych przez nas zmian. Uzyskamy Twoją zgodę na wszelkie istotne zmiany w niniejszej Polityce, jeśli i gdy będzie to wymagane przez obowiązujące przepisy o ochronie danych.

  10.2 Datę ostatniej aktualizacji niniejszej Polityki można sprawdzić, sprawdzając datę "ostatniej aktualizacji" wyświetloną w górnej części niniejszej Polityki.

  V. Zastrzezenie praw i sad wlasciwy do rozstrzygania sporów

  AGC Glass Europe zastrzega sobie prawo do wkroczenia na droge sadowa i ewentualnego zadania odszkodowania, w przypadku zlamania podanych wyzej warunków uzytkowania.

  Z zastrzezeniem przestrzegania publicznego i prywatnego prawa miedzynarodowego, któremu podlega uzytkownik, stosunki miedzy uzytkownikiem a AGC Glass Europe reguluje prawo belgijskie.

  Wlasciwym sadem do rozstrzygania spraw jest sad w Brukseli.

  AGC Glass Europe zastrzega sobie prawo odmowy, jednostronnie i bez wczesniejszego ostrzezenia, dostepu do calej lub czesci swojej witryny jakimkolwiek internautom w przypadku nieprzestrzegania ustalonych warunków.

  VI. ROZNE

  Jesli którekolwiek z podanych zastrzezen nie bedzie w zgodzie z obowiazujacymi przepisami prawnymi, bedzie ono zastapione innym zastrzezeniem o tresci jak najbardziej zblizonej do wersji oryginalnej, ale odpowiadajacej obowiazujacemu prawu. Wszystkie pozostale zastrzezenia ustalone w umowie pozostana obowiazujace.

  Powyzsza umowa obejmuje calosc spraw zwiazanych z witryna AGC Glass Europe oraz anuluje i zastepuje wszystkie dotychczasowe umowy zawarte w formie elektronicznej, pisemnej lub ustnej, miedzy uzytkownikiem a AGC Glass Europe.

  Wersja drukowana niniejszego dokumentu i wszelkie ostrzezenia przekazane w formie elektronicznej, beda podstawa w postepowaniu sadowym lub administracyjnym z tego samego tytulu i na tych samych prawach, co pozostale dokumenty i rejestry handlowe utworzone i zachowane w formie drukowanej.

  AGC Glass Europe zastrzega sobie wprowadzanie zmian terminów, warunków i ostrzezen na podstawie których zostala opracowana niniejsza witryna.