1. Over deze mededeling

 1. Deze Privacykennisgeving ("Verklaring")legt uit hoe wij (zoals hieronder gedefinieerd) als “Verwerkingsverantwoordelijke1 informatie verzamelen, delen en gebruiken (“Verwerken”² ) die, alleen of in combinatie met andere informatie, betrekking heeft op u ("Persoonsgegevens"³ ) wanneer u ("u" en "uw") onze websites gebruikt die naar deze Verklaring verwijzen (elk een "Website").
 2. Deze mededeling beschrijft ook de rechten die u heeft met betrekking tot de Persoonsgegevens die wij over u verwerken en hoe u deze kunt uitoefenen.
 3. AGC neemt de naleving van haar verplichtingen inzake uw privacy ernstig. Daarom hebben we deze mededeling opgesteld, waarin de regels worden beschreven die AGC toepast om persoonsgegevens te beschermen.
 4. In het kader van deze mededeling treedt AGC Glass Europe SA, met maatschappelijke zetel te 4, Jean Monnetlaan, 1348 Louvain-la-Neuve, België, en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) onder nummer 0413.638.187, en met BTW BE 0413.638.187("AGC", "ons", "wij", of "ons" ) op als verantwoordelijke voor de verwerking, hetzij in eigen naam, hetzij in naam van de " AGC Groep" die de betrokken website beheert, voor de persoonsgegevens die via de website worden verzameld. Als Verwerkingsverantwoordelijke is AGC er verantwoordelijk voor dat de verwerking van Persoonsgegevens in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, en in het bijzonder met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).
 5. Neem de tijd om deze Verklaring zorgvuldig te lezen. Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact met ons opnemen via  AGC.ISM.Office@agc.com.

1“Verwerkingsverantwoordelijke” betekent AGC (zoals hierin gedefinieerd), voor zover wij het doel en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens bepalen.

²“Verwerking” betekent alles wat wij doen met uw Persoonsgegevens zoals verder uitgelegd in deze Privacykennisgeving. Het kan gaan om handelingen zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, bekendmaken door verzending, verspreiden of anderszins beschikbaar stellen, samenbrengen of combineren, beperken, wissen of vernietigen.

³“Persoonsgegevens” is informatie waarmee een natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd of geïdentificeerd. AGC verzamelt, gebruikt en verwerkt uw persoonsgegevens om u de diensten, producten of informatie te leveren die u aanvraagt.

4AGC Groep betekent AGC Europe SA, AGC Glass Europe SA evenals elke dochtervennootschap van deze entiteiten.


2. Welke persoonsgegevens verzamelt AGC en waarom?

 1. 1. De soorten Persoonsgegevens die wij over u kunnen verzamelen, en de redenen waarom wij ze verwerken, zijn:
Waarom we verzamelenSoorten persoonsgegevensRechtsgrondslag
Om u de functionaliteiten die deze website biedt te laten gebruiken, zoals configuratietools voor glasproducten aangepast aan uw behoeften en om u aanbiedingen en offertes te laten ontvangen.Voornaam, achternaam, contactinformatie, waaronder telefoonnummer, e-mail, adres, functie/jobomschrijving, voorkeurstaal.Toestemming
Om u periodiek te informeren over onze producten en diensten via e-mail of andere communicatiekanalen (zoals SMS, voicemail, WhatsApp), met name door u te abonneren op onze nieuwsupdates.Voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, voorkeurstaal.Toestemming
Om onze producten en diensten te verbeteren (opstellen van statistieken, uitvoeren van marktanalyses, het verwerken van feedback inzake producten)Voornaam, achternaam, e-mailadres, voorkeurstaal.Toestemming
Om uw interactie met ons op basis van de e-mail berichten die u van ons ontvangt op te volgen en te visualiseren (via MicroSoft Dynamics), dit teneinde de relevantie en kwaliteit van onze communicaties met u te verbeterenE-mail adres           
 
Gerechtvaardigd belang (analyse beschikbaar op aanvraag)
Voor gebruikersbeheer (accountbeheer, beantwoorden van vragen)Voornaam, achternaam, e-mailadres, voorkeurstaal.Toestemming
Uw verzoek verwerken wanneer u solliciteert naar één van onze openstaande functiesVoornaam, achternaam, e-mailadres, voorkeurstaal voor communicatie, cv-gegevens (persoonlijk adres, loopbaaninformatie, persoonlijke informatie zoals door u gedeeld).Toestemming

    2. We verzamelen bepaalde informatie automatisch van uw apparaat. Meer specifiek omvat deze automatisch verzamelde informatie aspecten zoals uw IP-adres, apparaattype, unieke identificatienummers van uw apparaat, browsertype, brede geografische locatie (bijv. uw locatie op land- of stadsniveau) en andere technische informatie. We registreren ook hoe uw apparaat interageert met onze website, waaronder bezochte pagina's en aangeklikte links. Het verzamelen van deze gegevens stelt ons in staat om beter te begrijpen wie onze website bezoekt, waar deze bezoekers vandaan komen en welke inhoud hen interesseert. Deze informatie gebruiken we voor interne analyses en om de kwaliteit en relevantie van onze website voor onze bezoekers te verbeteren. Een deel van deze informatie wordt verzameld met behulp van cookies en vergelijkbare volgtechnologieën, zoals nader wordt uitgelegd in de sectie "Cookies" in de voettekst van onze website.              
    3. We ontvangen van tijd tot tijd persoonsgegevens over u van derden. Dit gebeurt tijdens handelsbeurzen, brancheconferenties en via wervingswebsites. We accepteren deze gegevens echter alleen als we hebben geverifieerd dat deze derden uw toestemming hebben of anderszins wettelijk gerechtigd of verplicht zijn om uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. De categorieën van persoonsgegevens die we verzamelen van derden omvatten contactgegevens en het type bedrijfsactiviteiten. We gebruiken de persoonsgegevens die we van deze derden ontvangen om de juistheid van de gegevens die we over u hebben te controleren en te verbeteren              
    4. Over het algemeen gebruiken we de persoonsgegevens die we van u verzamelen alleen voor de doeleinden die in deze verklaring worden beschreven, of voor doeleinden die we u toelichten op het moment dat we uw persoonsgegevens verzamelen. Echter, het kan ook voorkomen dat we uw persoonsgegevens gebruiken voor andere doeleinden die niet strijdig zijn met de doeleinden die we u hebben gecommuniceerd (zoals archivering in het openbaar belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek, of statistische doeleinden), mits dit toegestaan is volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming:

 • om de functies die deze Website aanbiedt, te verbeteren;
 • In de toekomst kunnen we uw persoonsgegevens verzamelen om onze databestanden, zoals ons klantrelatiebeheersysteem (CRM) en onze SAP-systemen, aan te vullen en te onderhouden. Dit stelt ons in staat om beter aan uw behoeften te voldoen en u efficiënter van dienst te zijn, bijvoorbeeld door uw bestellingen of opdrachten beter uit te voeren;

3. Met wie deelt AGC uw persoonsgegevens?

 1. Wij delen uw Persoonsgegevens met de volgende categorieën ontvangers:
  • Bedrijven binnen de AGC groep voor doeleinden die in overeenstemming zijn met deze verklaring. We nemen voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat alleen medewerkers die een legitieme zakelijke reden hebben, toegang krijgen tot persoonsgegevens. Deze medewerkers hebben tevens een contractuele verplichting om de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden te gebruiken.
  • Onze verkopers (derde partijen), dienstverleners en partners  die diensten aan ons leveren voor de verwerking van persoonsgegevens, of die persoonsgegevens verwerken voor doeleinden die zijn omschreven in dit beleid of die aan u zijn gecommuniceerd op het moment dat we uw persoonsgegevens hebben verzameld. Dit kan onder andere het delen van gegevens met derde partijen zoals verkopers en andere dienstverleners inhouden. Deze partijen ondersteunen ons bij verschillende aspecten zoals IT-platformbeheer, supportdiensten, infrastructuur- en applicatiediensten, marketing en data-analyse;
  • Een bevoegde wetshandhavingsinstantie, regelgevende instantie, overheidsinstelling, rechtbank of andere derde partij,  wanneer we geloven dat het delen van informatie noodzakelijk is (i) in overeenstemming met de toepasselijke wet- of regelgeving, (ii) om onze wettelijke rechten te verdedigen, vast te stellen of uit te oefenen, of (iii) om uw vitale belangen of die van een ander persoon te beschermen;
  • Onze accountants, adviseurs, juridische vertegenwoordigers en dergelijke agenten  in verband met de adviesdiensten die zij ons verlenen voor legitieme zakelijke doeleinden, onder het contractuele verbod om de persoonsgegevens voor andere doeleinden te gebruiken;
  • Een potentiële koper (en zijn agenten en adviseurs) in verband met een voorgestelde aankoop, fusie of overname van een deel van ons bedrijf, mits we de koper informeren dat hij uw persoonsgegevens alleen mag gebruiken voor de doeleinden die in deze verklaring worden genoemd;
  • Andere personen,mits we hiervoor uw voorafgaande toestemming hebben gekregen.

4. Hoe wij uw privacy beschermen

 1.  Wij zullen Persoonsgegevens als volgt verwerken in overeenstemming met deze Verklaring
  • Behoorlijkheid: WWij zullen Persoonsgegevens behoorlijk verwerken. Dit betekent dat wij transparant zijn over hoe wij Persoonsgegevens verwerken en dat wij deze verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
  • Doelbeperking: Wij zullen Persoonsgegevens verwerken voor gespecificeerde en rechtmatige doeleinden, en zullen deze niet verwerken op een wijze die onverenigbaar is met die doeleinden.
  • Evenredigheid: Wij zullen Persoonsgegevens verwerken op een wijze die evenredig is met de doeleinden die met de verwerking worden beoogd.
  • Nauwkeurigheid van de gegevens: Wij nemen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de Persoonsgegevens die wij bewaren nauwkeurig, volledig en, waar nodig, actueel zijn. Het is echter ook uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens zo nauwkeurig, volledig en actueel mogelijk worden gehouden door AGC op de hoogte te stellen van wijzigingen of fouten.
  • Beveiliging van gegevens:  Wij gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen om de Persoonsgegevens die wij over u verzamelen en verwerken te beschermen. De maatregelen die wij gebruiken zijn ontworpen om een beveiligingsniveau te bieden dat past bij het risico van de verwerking van uw Persoonsgegevens.
  • Gegevensverwerkers: Wij kunnen derden inschakelen om Persoonsgegevens te verwerken voor en namens AGC. Wij eisen van dergelijke gegevensverwerkers dat zij Persoonsgegevens verwerken en strikt volgens onze instructies handelen en dat zij stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de Persoonsgegevens beschermd blijven.
  • Internationale gegevensoverdrachten: Uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen naar en verwerkt in landen die verschillen van het land waarin u woont. Deze landen kunnen gegevensbeschermingswetten hebben die verschillen van die in uw land (en in sommige gevallen wellicht minder bescherming bieden). Onze servers bevinden zich specifiek in de Europese Economische Ruimte, en onze dochterondernemingen en externe dienstverleners en partners opereren wereldwijd, waaronder in de Russische Federatie, Japan, de Verenigde Staten, enz. Dit betekent dat wanneer we uw persoonsgegevens verzamelen, we deze in elk van deze landen kunnen verwerken. We hebben echter passende voorzorgsmaatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens beschermd blijven in overeenstemming met deze verklaring. Hierbij hoort de implementatie van een Overeenkomst voor Gegevensoverdracht binnen de Groep (de 'Intra-Group Data Transfer Umbrella Agreement') op basis van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie voor de overdracht van persoonsgegevens tussen onze groepsmaatschappijen. Deze overeenkomst verplicht al onze groepsmaatschappijen om de persoonsgegevens die ze verwerken vanuit de EER te beschermen in overeenstemming met de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming. Onze 'Intra-Group Data Transfer Umbrella Agreement' kan op verzoek worden verstrekt. We hebben vergelijkbare passende waarborgen ingevoerd bij onze externe dienstverleners en partners.
  • Bewaren van gegevens: We bewaren de persoonsgegevens die we van u verzamelen zolang we daar een legitieme zakelijke behoefte aan hebben (bijvoorbeeld om u een gevraagde dienst te verlenen of om te voldoen aan toepasselijke wettelijke, fiscale of boekhoudkundige verplichtingen).              
    Wanneer we uw persoonsgegevens niet langer op een legitieme manier hoeven te verwerken, zullen we deze verwijderen of anonimiseren. Als dat niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonsgegevens zijn opgeslagen in back-uparchieven), dan zullen we uw persoonsgegevens veilig bewaren en isoleren van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.

5. Uw rechten inzake gegevensbescherming

 1. U heeft de volgende rechten inzake gegevensbescherming:
  • Indien u uw Persoonsgegevens wilt  inzien, corrigeren, bijwerken of laten verwijderen,  kunt u dit te allen tijde doen door contact met ons op te nemen via de volgende contactgegevens ISM Office AGC.ISM.Office@agc.com of door contact op te nemen met uw contactpersoon bij AGC.
  • Daarnaast kunt u in bepaalde omstandigheden bezwaar maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens, ons vragen de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken of verzoeken om overdraagbaarheid van uw Persoonsgegevens. Ook hier kunt u deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de volgende contactgegevens ISM Office AGC.ISM.Office@agc.com of door contact op te nemen met uw AGC-contactpersoon
  • Als wij uw Persoonsgegevens met uw toestemming hebben verzameld en verwerkt, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die wij vóór uw intrekking hebben uitgevoerd, noch op de verwerking van uw Persoonsgegevens op andere rechtmatige verwerkingsgronden dan toestemming. 
  • U hebt het recht om u op elk moment af te melden voor marketingcommunicatie die wij u sturen. U kunt dit recht uitoefenen door te klikken op de "unsubscribe" of "opt-out" link in de marketing e-mails die wij u sturen. Om u af te melden voor andere vormen van marketing (zoals postmarketing of telemarketing), kunt u contact met ons opnemen via de hierboven vermelde contactgegevens.  
  • Indien u een klacht of bezorgdheid heeft over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, zullen we ons best doen om deze bezorgdheden te adresseren. Mocht u van mening zijn dat we uw klacht of bezorgdheid niet naar tevredenheid hebben afgehandeld, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over onze verzameling en gebruik van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit. (Contactgegevens voor gegevensbeschermingsautoriteiten in de Europese Economische Ruimte zijn hier beschikbaar.)
 2. Wij beantwoorden alle verzoeken die wij ontvangen van personen die hun rechten inzake gegevensbescherming willen uitoefenen, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

6. Linken naar andere websites

 1. De Website kan hyperlinks bevatten naar websites die eigendom zijn van en beheerd worden door derden. Deze websites hebben hun eigen privacybeleid en wij raden u aan dit beleid te lezen. Dit eigen beleid is van toepassing op het gebruik van Persoonsgegevens die u verstrekt tijdens uw bezoek aan deze websites. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de privacypraktijken van dergelijke websites van derden en uw gebruik van dergelijke websites is op eigen risico.
 2. Wij tonen ook knoppen voor sociale media op onze Websites. Wanneer u op een van deze knoppen klikt, kunnen uw persoonsgegevens aan deze bedrijven worden doorgegeven en kunnen zij ook cookies of andere trackingtechnologieën op uw browser instellen. Het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van elk van deze bedrijven bepalen de verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens wanneer u op hun knoppen op onze Websites klikt.
 3. Voordat wij cookies van derden installeren of u in staat stellen om door te klikken naar een website van derden, zullen wij u om toestemming hiervoor vragen. Als u geen toestemming hebt gegeven, worden de cookies niet geïnstalleerd en wordt er pas doorgeklikt naar websites van derden nadat er een pop-up verschijnt die u meldt dat u de AGC-ruimte verlaat en vraagt of u wilt doorgaan.

7. Bericht voor Ouders en Voogden

 1. Onze website is bedoeld voor bezoekers die ten minste 18 jaar oud zijn, of meerderjarig in hun rechtsgebied. AGC vraagt niet bewust om informatie van of verkoopt geen producten of diensten aan kinderen. Als u niet voldoet aan de hierboven vermelde leeftijdsvereisten, verzoeken wij u uw persoonsgegevens niet op deze website in te voeren.          
   

8. Updates van deze Verklaring

 1. We kunnen deze Verklaring periodiek bijwerken in reactie op veranderingen in de wetgeving, technologie of bedrijfsvoering. Wanneer we onze verklaring bijwerken, zullen we passende maatregelen nemen om u op de hoogte te stellen, afhankelijk van het belang van de doorgevoerde wijzigingen. Voor elke belangrijke wijziging in de verklaring zullen we, indien wettelijk vereist, uw toestemming vragen. U kunt de datum van de laatste update van deze privacyverklaring controleren door te kijken naar de 'laatst bijgewerkt'-datum aan het begin van deze verklaring.