Specifické podmínky použití

Přijetí Všeobecných a Specifických podmínek použití

Přístup k a/nebo použití aplikace „Glass Configurator“ vyžaduje předchozí přijetí Všeobecných podmínek použití platformy YourGlass Platform a Specifických podmínek použití nástroje Glass Configurator.

Uživatel výslovně a nepodmíněně přijímá, že bude vázán těmito Všeobecnými a Specifickými podmínkami použití, s vyloučením jakýchkoli všeobecných nebo určitých podmínek uživatele.

Oprávnění k bezplatnému přístupu a použití aplikace

Společnost AGC Glass Europe SA souhlasí s udělením oprávnění k bezplatnému přístupu a použití aplikace „Glass Configurator“ za předpokladu, že uživatel bude používat tuto aplikaci pouze pro vlastní potřeby, že údaje používané a/nebo poskytované tímto nástrojem nebudou duplikována pro použití jakoukoli třetí stranou, přenášena jakékoli třetí straně nebo na jakékoli technologické zařízení a/nebo prodávána jakékoli třetí straně bez předchozího písemného svolení od společnosti AGC Glass Europe SA.

Oprávnění k přístupu a k používání této aplikace je podmínečné, omezené, neexkluzivní, nepřenositelné, nebo sublicencovatelné a nelze jej chápat jako přenos jakýchkoli vlastnických práv (duševních či jiných) na jakýkoli prvek této aplikace.

Zamýšlený způsob použití tohoto nástroje

Konfigurátor skla AGC je simulační nástroj umožňující provést analýzu výkonnostních charakteristik pro určitý vymezený účel tak, že pomáhá uživateli vyhodnocovat parametry konfigurace skel uvedené v příslušné zprávě. Odhadované výkonnostní parametry se vztahují pouze na sklářské výrobky zhotovené nebo zpracované společností AGC. Nejedná se o oficiální Prohlášení o vlastnostech, a proto může zpráva obsahovat určité nepřesnosti, nehledě k tomu, že AGC vynaložila veškeré úsilí, aby spolehlivost tohoto simulačního nástroje ověřila.
Veškerá rizika související s výsledky poskytovanými tímto nástrojem nese uživatel, který je rovněž výhradně odpovědný za výběr vhodné konfigurace skel pro své použití.

Aplikovatelnost

Možnost aplikace a výsledky analýzy přímo souvisí se zadáním ze strany uživatele. Na výsledky mohou mít značný dopad reálné podmínky přímo na místě, protože vlastnosti skel ovlivňuje mnoho různých faktorů.

Pomocí tohoto nástroje lze generovat mnoho různých konfigurací a sestav skel. Společnost AGC nedává záruku, že jakákoli konfigurace skel modelovaná tímto nástrojem je dostupná na trhu nebo že výsledné konfigurace skel splňují předpisy a požadavky na mezinárodní, národní či regionální úrovni.

Technické parametry

Technické a ostatní upřesňující parametry jsou založeny na informacích dostupných v době přípravy tohoto nástroje Glass Configurator a jsou předmětem průběžné aktualizace bez předchozího upozornění.

Spektrální údaje skleněných produktů AGC1 odrážejí typické výrobní vzorky, které podléhají tolerancím. Spektrální údaje pro produkty, které nejsou vyráběné společností AGC, byly odvozeny z databáze LBNL International Glazing Database nebo byly poskytnuty výrobci.

Vlastnosti konfigurací skel může ovlivňovat mnoho různých faktorů, například rozměry zasklení, tvar zasklení, systém upevnění, typ rámu, orientace budovy, okolní prostředí, zastínění, zátěž a další.

Světelné, energetické a tepelně-technické vlastnosti

  • Výpočty dle norem EN 410 a EN 673

Údaje jsou vypočítány podle spektrálních údajů na základě normy EN 410, ISO 9050. Údaje emisivity odpovídají normám EN 673 (Dodatek A) a EN 12898. Hodnota Ug je vypočítána podle normy EN 673 a je vztažena ke středu zasklení.

Modul Glass Configurator ve vztahu k vlastnostem na základě norem EN 673 a EN 410 je ověřen certifikací INISMa (zpráva 2018B COU 35741). Odpovědností uživatele je ověřit, zda výsledné popisy splňují předepsané podmínky na mezinárodní, národní a regionální úrovni.

  • Výpočet podle NFRC

Spektrální údaje vyhovují normám EN 410 a ISO 9050. Údaje emisivity vyhovují normě NFRC. Pro hodnoty s certifikací NFRC by měl být používán software certifikovaný organizací NFRC.

  • Výpočet podle JIS 1307

Spektrální údaje a údaje emisivity vyhovují normě JIS 1307. Pro hodnoty s certifikací JIS by měl být používán software certifikovaný organizací JIS.

Vlastnosti bezpečného a bezpečnostního zasklení

Vlastnosti bezpečnosti a zabezpečení jsou testovány podle následujících norem:

EN 13501-2 - Požární odolnost
EN 13501-1 - Reakce na oheň
EN 1063 - Odolnost proti střelám
EN 356 - Odolnost proti násilnému vniknutí
EN 12600 - Odolnost proti kyvadlovému nárazu
EN 13541 - Odolnost proti výbuchu

Když to specifická norma umožňuje, jsou pro konfigurace skel, které nebyly testovány, použita pravidla pro extrapolaci.

Vlastnosti požární odolnosti skel Pyrobel, Pyrobelite a Pyropane jsou testovány v mnoha kombinacích rozměrů, rámů, náklonu a konstrukce (zdi, rohy či stropy).

Protihlukové vlastnosti

  • Testované protihlukové vlastnosti – Rw (C;Ctr), STC a OITC

Tyto hodnoty vzduchové neprůzvučnosti platí pro zasklení rozměru 1230 mm na 1480 mm podle norem EN ISO 10140-3 a jsou testované v laboratorních podmínkách. Skutečné hodnoty v reálné situaci se mohou měnit v závislosti na skutečných rozměrech, montážním systému, typu instalace, prostředí, zdrojích hluku atd. Přesnost stanovených hodnot je +/- 1 dB.

Indexy Rw (C;Ctr) jsou uvedeny podle normy EN 717-1.

Třída přenosu zvuku STC (Sound Transmission Class) je vypočítána podle normy ASTM E413

Třída přenosu zvuku OITC (Outdoor/Indoor Transmission Class) je vypočítána podle normy ASTM E1332

  • Předpokládané protihlukové vlastnosti – Rw (C;Ctr), STC a OITC

Hodnoty vzduchové neprůzvučnosti jsou předpokládané, nejsou testované ani vypočítané. Odpovídají zasklení o rozměrech 1230 mm na 1480 mm podle norem EN ISO 10140-3. Skutečné hodnoty v reálné situaci se mohou měnit v závislosti na skutečných rozměrech, montážním systému, typu instalace, prostředí, zdrojích hluku atd. Přesnost stanovených hodnot je +/- 2 dB.
 

Prohlášení o vlastnostech

Prohlášení o vlastnostech (DoP - Declaration of Performance) odpovídá předpisu CPR (Construction Products Regulation) 305/2011 Evropského parlamentu a Rady Evropské unie. Značení CE ukazuje, že vlastnosti uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností a byly posouzeny v souladu s harmonizovanými evropskými standardy nebo pro ně bylo vydáno schválení European Technical Assessment.

Tepelné a chemické zpracování skleněného výrobku

Posílení mechanických vlastností některých skleněných produktů je zajištěno tepelným zpevněním, tepelným tvrzením a chemickým zpevněním. Odpovědností uživatele je ověřit, zda vybraný produkt může podstoupit výše zmíněné procesy. Tato informace je dostupná v odpovídajícím příručce s pokyny pro zpracování. Společnost AGC důrazně doporučuje test tepelného prohřívání u tepelně tvrzených skel, který je dostupný na vyžádání.

Produktové standardy

Produkty AGC jsou vyráběny v souladu s produktovými standardy, které obsahují různé informace, jako je definice, fyzické vlastnosti, tolerance, kritéria přijetí a další.

Seznam harmonizovaných evropských standardů je uveden níže:

Sklo EN 572-9 ve stavebnictví. Výrobky ze základního sodnovápenatokřemičitého skla. Hodnocení shody/Produktový standard

Sklo EN 1096-4 ve stavebnictví. Sklo s povlakem. Produktový standard

Sklo EN 1036-1 ve stavebnictví. Zrcadlové sklo pro vnitřní použití. Definice, požadavky a testovací metody

Sklo EN 14449 ve stavebnictví. Vrstvená skla a vrstvená bezpečnostní skla. Hodnocení shody/produktový standard

Sklo EN 1279-5 ve stavebnictví. Izolační skla. Produktový standard

Sklo EN 1863-1 ve stavebnictví. Tepelně zpevněné sodnovápenatokřemičité sklo. Definice a popis

Sklo EN 12150-1 ve stavebnictví. Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo. Definice a popis

Sklo EN 14179-1 ve stavebnictví. Sodnovápenatokřemičité bezpečnostní tvrzené sklo s HST. Definice a popis

Sklo EN 12337-1 ve stavebnictví. Chemicky zpevněné sodnovápenatokřemičité sklo. Definice a popis

 

1 Skupina AGC Glass Europe znamená (1) AGC Glass Europe SA/NV (s registrovanou kanceláří 4, Avenue Jean Monnet, B-1348 Louvain-La-Neuve, Belgie, registrovaná v registru právnických osob (Nivelles) pod č. 0413.638.187) a (2) jakékoli (přímo či nepřímo) řízené podniky, (i) ve kterých společnost AGC Glass Europe SA/NV má alespoň 50 % hlasovacích práv; nebo (ii) ve kterých má společnost AGC Glass Europe SA/NV práva k jmenování nebo odebrání nejméně 50 % členů administrativy, vedení nebo dohlížecího orgánu a současně je akcionářem v, nebo členem, daného podniku; nebo (iii) kde je společnost AGC Glass Europe SA/NV akcionářem nebo členem a sama ovládá 50 % nebo více akcionářských nebo členských hlasovacích práv, samostatně, na základě smlouvy ujednané s jinými akcionáři nebo členy daného podniku; nebo (iv) nad kterým má společnost AGC Glass Europe SA/NV vliv k vykonávání, nebo přímo vykonává, dominantní vliv či řízení.