You are here

Podmínky použití

Toto je webová stránka společnosti AGC Glass Europe a.s. podle belgického práva (dále jen « AGC Glass Europe »). Naše poštovní adresa je: Avenue Jean Monnet 4, B-1348 Louvain-La-Neuve, Belgie.

Přístup na webové stránky AGC Glass Europe a jejich použití jsou podřízeny podmínkám uvedeným zde níže a použitelným zákonům.


Přístupnost webové stránky

AGC Glass Europe usiluje v rámci možností o to, aby byly jeho služby přístupné 7 dní v týdnu a 24 hodin denně. AGC Glass Europe však může přístup přerušit, především z důvodů údržby a aktualizace nebo z jiných důvodů, zvláště technických.

Intelektuální vlastnictví

Struktura, formování, stejně jako soubory prvků obsažených na těchto webových stránkách jsou chráněny ve prospěch AGC Glass Europe, zvláště zákony o autorských právech (i) a podobnými zákony, (ii) o ochraně počítačových programů a (iii) databází. Uživatel se zavazuje, že nebude porušovat práva AGC Glass Europe.

Jiné názvy výrobků nebo společností uvedených na těchto webových stránkách mohou znamenat značky jejich příslušných vlastníků. Uživatel není oprávněn k tomu, aby měnil, kopíroval, distribuoval, předával, šířil, uváděl, reprodukoval, publikoval, propůjčoval licenci, předával nebo prodával informace, software, výrobek nebo službu získanou prostřednictvím této webové stránky, ani aby vytvářel práce odvozené z dříve uvedených prvků bez předběžného písemného souhlasu AGC Glass Europe.

Ochrana práv a odpovědná soudní pravomoc

AGC Glass Europe si vyhrazuje právo jednat podle práva v případě porušení uvedených podmínek pro použití, aby dosáhl nápravy svých případných škod.

S výhradou nezbytných pravidel mezinárodního veřejného a soukromého práva, kterými se řídí uživatel, vztahy mezi AGC Glass Europe a uživatelem se řídí belgickým právem.

Jedinými kompetentními soudy jsou soudy v Bruselu.

AGC Glass Europe si vyhrazuje právo odmítnout všem uživatelům internetu přístup na všechny své webové stránky nebo na jejich část jednostranně a bez předchozího oznámení, zvláště v případě patrného porušení způsobeného uživatelem internetu.

Spojení se třetími webovými stránkami

Za prostor webu mimo oblast těchto stránek a zvláště prostory, k nimž může směřovat uživatel prostřednictvím hypertextových spojení na stránkách tohoto webu, jsou zcela zodpovědní vlastníci těchto webových prostorů.

AGC Glass Europe nemůže provádět žádnou trvalou kontrolu na těchto webových stránkách, ani převzít žádnou odpovědnost, pokud jde o jejich obsah. Vměšování do těchto spojení neznamená, že AGC Glass Europe schvaluje prvky obsažené na těchto stránkách. AGC Glass Europe tedy odmítá jakoukoliv odpovědnost, zvláště pokud jde o materiál, údaje jakékoliv povahy obsažené na těchto stránkách nebo šířené na těchto odkazových webových stránkách, a pokud jde o zpracování osobních údajů, které by odtud pocházely.

Vymezení odpovědnosti

AGC Glass Europe není v žádném případě odpovědný za přerušení, které by nečekaně nastalo v přístupnosti na stránky a za důsledky, které by z této skutečnosti mohly vyplývat pro uživatele nebo třetí osoby.

AGC Glass Europe neposkytuje žádnou záruku, pokud jde o přesnost nebo aktualizaci informací uvedených na těchto stránkách.

AGC Glass Europe nezodpovídá za žádné škody, dočasné nebo trvalé nenadálé překážky, které by mohly být způsobeny v údajích nebo v informatickém materiálu uživatele během jeho přístupu na stránky, v průběhu jeho listování stránkami nebo všeobecně při přenosu záznamů a informačních programů, které tvoří webovou stránku a podstatu jejího příjmu. Zvláště není AGC Glass Europe odpovědný za eventuelní přenos viru nepřímo přes jeho webovou stránku.

AGC Glass Europe není zodpovědný za podvodné použití vysílacích prostředků. Odmítá jakoukoliv odpovědnost, pokud jde o vměšování do jeho informačních systémů a pokud jde o zničení jakéhokoliv údaje, ke kterému by tak mohlo dojít. Nicméně AGC Glass Europe používá takové prostředky, které mohou zabránit neoprávněnému vměšování.

Různé

Jestliže je jakékoliv ustanovení tohoto dokumentu prohlášeno za neplatné nebo nepoužitelné s ohledem na platné zákony, toto neplatné a nepoužitelné ustanovení bude považováno za nutné nahradit ustanovením platným a použitelným, jehož obsah je co možná nejbližší obsahu původního ustanovení, a všechna ostatní souhlasná zůstanou v platnosti.

Daný souhlas vyjadřuje integrálnost souhlasů mezi uživatelem a AGC Glass Europe ohledně těchto webových stánek a anuluje veškerá spojení a předchozí nebo současné návrhy a nahrazuje je spojením ve formě elektronické, písemné nebo ústní mezi uživatelem a AGC Glass Europe ohledně těchto webových stránek.

Vytištěná verze uvedeného a všechny zmínky o oznámení v elektronické formě budou akceptovány v procesech právních nebo administrativních souvisejících s tímto souhlasem za stejných podmínek jako jiné dokumenty a obchodní záznamy vytvořené a uchované v tištěné podobě.

AGC Glass Europe si vyhrazuje právo změnit lhůty, podmínky a upozornění, na základě nichž jsou tyto webové stránky předloženy.