You are here

Gebruiksvoorwaarden

Dit is een website van AGC Glass Europe SA, onderneming volgens Belgisch recht (verder te noemen AGC Glass Europe ).

Ons postadres luidt : Avenue Jean Monnet 4, B-1348 Louvain-La-Neuve (België). Toegang tot en gebruik van de site van AGC Glass Europe is onderworpen aan de hieronder genoemde voorwaarden en aan de van toepassing zijnde wetten.


Toegankelijkheid van de site

AGC Glass Europe spant zich in de mate van het mogelijke in zijn website 7 dagen per week, 24 uur per etmaal, toegankelijk te houden. AGC Glass Europe kan echter de toegankelijkheid onderbreken om redenen van onderhoud en actualisering of voor alle mogelijke overige redenen, met name technische.

Intellectueel eigendom

De structuur, de vormgeving alsmede het geheel van de elementen waardoor deze site wordt gevormd, worden ten faveure van AGC Glass Europe beschermd, met name door (i) de auteurswet en overeenkomstig recht, (ii) wetgeving ten aanzien van computerprogrammatuur en (iii) wetgeving op het punt van gegevensbestanden. De gebruiker verbindt zich er toe de rechten van AGC Glass Europe niet te schaden.

Andere dan de eigen productnamen of firmanamen die op deze site genoemd worden, kunnen de gedeponeerde merknamen betreffen van hun respectieve eigenaren. Het is de gebruiker niet toegestaan om zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van AGC Glass Europe enigerlei informatie, bestand, product of dienst welke via deze site verleend of verkregen wordt te wijzigen, te kopi ren, te distribueren, door te geven, te verspreiden, te vertonen, te reproduceren, te publiceren, in licentie te geven, over te dragen of te verkopen, noch om de hiervoor genoemde elementen te bewerken tot of te verwerken in eigen werkstukken.

Voorbehoud van rechten en juridische bevoegdheid

Om eventueel opgelopen schade te kunnen verhalen behoudt AGC Glass Europe zich het recht voor juridische actie te ondernemen in geval van handelingen die in strijd zijn met deze gebruiksvoorwaarden. Behoudens dwingende regels van internationaal publiek- en privaat recht die aan de gebruiker opgelegd zijn, is Belgisch recht van toepassing in de relaties tussen AGC Glass Europe en de gebruiker. De rechtbank van Brussel is als enige bevoegd.

AGC Glass Europe behoudt zich het recht voor om iedere bezoeker in geval van kennelijk misbruik van de inhoud van haar site, nzijdig en zonder aankondiging vooraf, gehele of gedeeltelijke toegang tot haar site te ontzeggen.

Links met websites van derden

Websites buiten het domein van deze site en met name de pagina's of sites waarmee door de gebruiker door middel van in deze site opgenomen hyperlinks rechtstreeks verbinding kan worden gezocht behoren tot de uitsluitende verantwoordelijkheid van de eigenaren of de beheerders van die betreffende website.

AGC Glass Europe kan uiteraard geen enkele permanente controle op deze sites uitoefenen noch enigerlei verantwoordelijkheid aanvaarden voor de inhoud hiervan. Het opnemen van genoemde links houdt niet in, dat AGC Glass Europe de inhoudelijke elementen van die sites goedkeurt. AGC Glass Europe wijst daarom iedere verantwoordelijkheid af voor zowel de sites op zich als voor alle inhoudelijke elementen die hiermee verspreid worden, alsmede voor de omgang met persoonlijke gegevens door de beheerders van deze gelinkte websites.

Beperking van de verantwoordelijkheid

AGC Glass Europe is in geen enkel geval aansprakelijk voor onderbrekingen die in de toegankelijkheid van de site optreden en voor de gevolgen die daar voor de gebruiker of iedere andere derde uit zouden kunnen voortkomen.

AGC Glass Europe biedt geen enkele garantie ten aanzien van de juistheid of de actualiteit van de op deze site gepresenteerde gegevens. AGC Glass Europe is niet aansprakelijk voor enige schade dan wel enige tijdelijke of permanente verstoring van de gegevens en/of de programmatuur van de gebruiker, ontstaan tijdens zijn bezoek aan de site of tijdens het bladeren door de onderdelen hiervan, of, in het algemeen, tijdens de overdracht van de tabellen en de informaticaprogramma's die de site op het ontvangstmedium van de gebruiker installeert.

In het bijzonder is AGC Glass Europe niet aansprakelijk voor de eventuele overdracht van virussen door of via haar site. AGC Glass Europe is niet verantwoordelijk voor frauduleus gebruik van haar voorlichtingsmateriaal. Zij wijst alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen van iedere inbraak in haar informatiesystemen en voor de ontvreemding van welk gegeven dan ook, dat daarvan het gevolg zou kunnen zijn. AGC Glass Europe stelt echter alles in het werk om ongeoorloofde toegang te voorkomen

Diversen

In the event of any provision contained in the present conditions being declared void or inapplicable in the eyes of the law currently in force, the said void or inapplicable provision shall be deemed to be replaced by a valid and applicable provision, the terms of which resemble as closely as possible those of the original provision. All other provisions contained in the agreement shall remain in force.

This present agreement represents all agreements between the user and AGC Glass Europe in connection with this website, and it supersedes and replaces all current or previous communications and information, whether in electronic, written or oral form, between the user and AGC Glass Europe in connection with this website.

A printed version of these conditions and of any notice or disclaimer issued in electronic form shall be acceptable in any legal or administrative action in connection with this agreement, in the same way and under the same conditions as other documents and business records created and kept in printed form.

AGC Glass Europe reserves the right to modify the terms, conditions and notices or disclaimers relating to this website.